دكتر اشرف آل ياسين

دكتر اشرف آل ياسين

زنان
aleyasin.gyn@gmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای فلوشیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
دانشیار رشته زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ریاست بخش زنان و زایمان بیمارستان دکتر شریعتی، مدیر گروه زنان بیمارستان شریعتی و آرش، کارشناس تخصصی رشته زنان و زایمان در دادسرا و هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی، همکاری با فصلنامه علمی پژوهشی باروری و ناباروری (داوری مقالات)، همکاری با مجله علمی پژوهشی IJRM، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (داوری مقالات)، همکاری با مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی تهران (داوری مقالات(، دبیر کمیته ارتقاء رشته زنان و زایمان (از سال 1384)، دبیر علمی کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی، کاهش مرگ و میر مادران و ترویج شیر مادر در بیمارستان شریعتی (از سال 1385 تاکنون(، ارائه بیش از 40 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
سوابق اجرایی
عضو کمیته آزمون‌های هیئت ممتحنه، سیاستگذاری و ارزشیابی تخصصی رشته زنان و زایمان، عضو هیئت ممتحنه گواهینامه و دانشنامه تخصصی رشته زنان و زایمان (از سال 1373 تاکنون)، عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه تخصصی و فوق تخصصی خارج از کشور،عضو کمیته سونوگرافی انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران، عضو کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، عضو ثابت کمیته بررسی مرگ و میر مادران (دانشگاه علوم پزشکی تهران)، عضو گروه مشورتی بانوان متخصص فرهنگستان علوم پزشکی، عضو کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی،عضو انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران، عضو هیئت تحریریه مجله حیات (دانشکده پرستاری دانشگاه تهران)، عضو هیئت تحریریه مجله پزشکی (سازمان تأمین اجتماعی)