دکتر غلامرضا پورمند

دکتر غلامرضا پورمند

اورولوژي
gh_pourmand@yahoo.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اخذ درجه تخصصی ارولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق اجرایی
عضو هيئت رئيسه انجمن اورولوژي ايران
رياست بيمارستان سينا، رياست مركز تحقيقات اورولوژي، رئيس بخش اورولوژي و سنگ شكن بيمارستان سينا