دکتر اکبر اخوان تفتی

دکتر اکبر اخوان تفتی

اورولوژي
makbarakhavantafti@gmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی ارولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي، اخذ فلوشيپ در رشته تخصصي پيوند كليه از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو انجمن اورولوژي ايران، عضو جامعه جراحان ايران