دکتر حمید عمارسعیدی

دکتر حمید عمارسعیدی

ارتوپدی
dr.hamid.saeidi@gmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اخذ درجه تخصصی جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصل نامه پزشکی و رزم بهداشت و درمان نزاجا، سردبیر و عضو هیئت تحریریه فصل نامه طب رزمی بهداشت و درمان نزاجا
سوابق اجرایی
جانشین رئیس بهداشت و درمان نزاجا، معاون فنی بهداشت و درمان نزاجا، معاون فنی و آموزشی بیمارستان خانواده ارتش، رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان خانواده ارتش، مدیر آموزش بیمارستان بهمن و سردبیر فصل نامه بیمارستان