دکتر محمد تقی طهماسبی

دکتر محمد تقی طهماسبی

ارتوپدی
mntahmasebi@hotmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه فوق تخصصی جراحی زانو از دانشگاه لندن
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان شریعتی)، عضو هيات تحريريه مجله Medical Journal of the Iranian Red ، Crescent (هلال احمر دوبی)، عضو هيئت تحريريه مجله حكيم (مركز ملي تحقيقات علوم پزشکی)، عضو هيات تحريريه مجله Acta Medica Iranica (، ، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران)، عضو هييت تحريريه مجله استخوان ومفاصل ايران انجمن ارتوپدي ايران، رئيس بيمارستان دكتر شريعتي (دانشگاه علوم پزشكي تهران)
سوابق اجرایی
عضو هيات ممتحنه دانشنامه تخصصي رشته جراحي استخوان ومفاصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مسئول و عضو هيات ممتحنه ارتقاء – گواهينامه رشته جراحي استخوان و مفاصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،عضو هيات ممتحنه پذيرش دستيار رشته جراحي استخوان ومفاصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، عضو هيات ممتحنه پيش كارورزي رشته جراحي استخوان و مفاصل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته پزشكي ورزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، عضو كميته فرصتهاي مطالعاتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مسئول كميته علمي پژوهشي بانك استخوان (بانك اعضاء كشور)، معاونت پژوهشي گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران، عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي تهران، عضو كميته باليني جشنواره رازي (مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي)، عضو كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور ، (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)