دکتر سید میرمصطفی سادات

دکتر سید میرمصطفی سادات

جراحي ستون فقرات
sadat1335@gmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ فلوشیپ جراحی ستون فقرات از بیمارستان تورنتو کانادا
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو انجمن ستون فقرات ایران، عضو انجمن جراحان ارتوپدي ايران، عضو انجمن بين المللي جراحان ستون فقرات (SRS)
سوابق اجرایی
مدیر مرکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر گروه ارتوپدی بیمارستان سینا