دکتر بیژن دریاباری

دکتر بیژن دریاباری

ارتوپدی
Bijan1954@gmail.com-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ايران ، اخذ درجه تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان شفا یحیائیان)، گذراندن دوره تخصصي جراحي دست در امريكا و ايتاليا، گذراندن دوره تخصصي شكستگي ها در سوئيس
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي، عضو انجمن جراحان ارتوپدي ايران، مدیر عامل بیمارستان الوند از سال 1385 الی 1387