دکتر محمدرضا نظری پویا

دکتر محمدرضا نظری پویا

آزمایشگاه
nazaripouya1318@yahoo.com-

سوابق تحصیلی
اخذ درجه تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ دکترای پارازیتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو انجمن علوم آزمایشگاهی بالینی، عضو انجمن انگل شناسی ایران، عضو انجمن نظام پزشکی، عضو هیئت تحریریه دوماهنامه پژوهشی پژوهنده
سوابق اجرایی
ریاست دانشکده علوم پزشکی شهيد بهشتي، قائم مقام معاونت آموزشي دانشکده پزشکی شهيد بهشتي، معاونت آموزشي اخذ دانشکده پزشکی شهيد بهشتي، قائم مقام رياست دانشكده پيرا پزشکی شهيد بهشتي، مديريت گروه انگل شناسي دانشکده پزشکی شهيد بهشتي