دكتر محمد پژوهي

دكتر محمد پژوهي

غدد
-

فارق التحصیل تخصص بيماري‌هاي غدد درون‌ريز و متابوليسم از مايو کلينيک آمريكا؛ تخصص داخلي و دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ استاد دانشگاه، معاون آموزشی و هيات مميزه دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ رئیس بخش غدد بیمارستان دکتر شریعتی؛ معاون پژوهشي، قائم مقام معاون آموزشي، دبير هيات ممتحنه و ارزشیابی رشته داخلي؛ رئيس انستيتو پاستور ایران؛ معاون آموزشی و رئيس مركز تحقيقات غدد و متابوليسم، کمیته کشوری دیابت؛ استاد برگزیده کشور؛ پژوهشگر و پیشکسوت برتر