دکتر احمد شیبانی

دکتر احمد شیبانی

داروساز
a.sheibani@yahoo.com-

فارغ التحصيل دانشكده داروسازي تبريز؛ مدير عامل بهداري استان سمنان؛ مديركل دارو و تجهيزات پزشكي؛ مدير كل نظارت بر امور دارويي، غذايي، بهداشتي، آرايشي و مواد مخدر؛ مدير عامل و عضو هيات مديره چند شركت دارويي؛ معاون وزير بهداشت؛ رئيس سازمان غذا و دارو؛ عضو هيات مديره و شوراي عالي نظام پزشكي؛ عضو هيات مديره و نائب رييس انجمن داروسازان؛ رئيس سنديكاي صنايع داروسازي؛ عضو گروه دارويي فرهنگستان علوم پزشكي؛ داديار انتظامي نظام پزشكي؛ مؤسس داروخانه بيمارستان بهمن