دکتر بابک جلالیان

دکتر بابک جلالیان

داخلي مغز و اعصاب
-

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فارغ التحصیل سال1372؛ مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال1380؛ مقطع فلوشیپ رشته دوره تکمیلی صرع از دانشگاه علوم پزشکی آمریکا فارغ التحصیل سال1391؛ بردهای تخصصی دکتر بابک جلالیان : دارای برد تخصصی مغز و اعصاب