دکتر پیمانه حیدریان

دکتر پیمانه حیدریان

غدد
-برنامه درمانگاه : شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 16 الی 19

فارق التحصیل دانشكده پزشكي دانشگاه تهران؛ اخذ درجه دكتراي تخصصي داخلي از دانشگاه ؛ اخذ درجه دكتراي فوق تخصصي بيماري هاي غدد درون ريز و متابوليسم ؛ دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ عضو شوراي پژوهشي گروه داخلي دانشكده پزشكي تهران؛ عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد دانشكده پزشكي تهران؛ داوري مقالات مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران؛ عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات غدد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي