دکتر حجت ابراهیمی نیک

دکتر حجت ابراهیمی نیک

رادیولوژی
www.dr-ebrahiminik.com-

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی؛ فلوشیپ فوق تخصصی رادیولوژی مداخله ای؛ استادیار دانشگاه؛ دارای بورد تخصصی