دکتر آرمان طاهری

دکتر آرمان طاهری

كلينيك درد و بیهوشی
taheria@sina.tums.ac.ir-

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشكده پزشكي شهید بهشتی، اخذ درجه تخصصی بیهوشی از دانشكده پزشكي شهید بهشتی
سوابق علمی – آموزشی
عضو هيئت علمي و استاد گروه بيهوشي بيمارستان اميراعلم، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، برگزاری کارگاه آموزشی احياء قلبي ريوي براي پزشگان عمومي و پرستاران كشور
سوابق اجرایی
رياست بخش بيهوشي بيمازستان بهارلو به مدت 3 سال، عضو كميته مورتا ليتي .ICU.كنترل عفونت، بررسي نسخ ارزشيابي درمان بيمارستان اميراعلم از سال 78، سرپر ست بخش ICUبيمارستان اميراعلم ازبهمن 78 تا 84، راه اندازي بخش ICUبيمارستان اميراعلم درسال 79، راه اندازي درمانگاه بيهوشي بیمارستان اميراعلم خرداد 79، عضو تيم مدرسين احياء قلبي ريوي دانشكده پزشكي كميته عالي احياء قلبي ريوي از سال 79 تاكنون