دکتر ام البنین پاکنژاد

دکتر ام البنین پاکنژاد

فوق تخصص ريه
o.paknejad@gmail.com

هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه علمي دانشيار

متخصص داخلی و فلوشیپ فوق تخصصی ریه