دكتر سيدمحمدحسن كلانتر معتمدي

دكتر سيدمحمدحسن كلانتر معتمدي

جراحي قلب
k_motamedi@hotmail.com

عضو جامعه جراحان قلب آمريكا (STS) عضو انجمن جراحان قلب و توراكس اروپا (EACTS) عضو هيئت علمي دانشگاه