دكتر داوود كاظمي صالح

دكتر داوود كاظمي صالح

داخلي قلب
d.kazemisaleh@yahoo.comدوشنبه و چهارشنبه صبح و عصر

تخصص : بورد تخصصی داخلی قلب و عروق

فوق تخصص : اینترونشنال کاردیولوژی

سوابق تحصیلی :  استاد تمام دانشگاه - پزشک عمومی (مهر1357 – مرداد 1366) - بورد تخصصی قلب فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی (1362-1371)

سوابق علمی – آموزشی :  استاد ممتاز دانشگاه – دارای DBA ماهان – دوره عالی متمرکز مراکز پژوهشی (1378-1376)

سوابق اجرایی : رییس بیمارستان بقیه الله (73) – مدیرگروه قلب دانشگاه (از سال 1372 تا بازنشستگی) – رییس مرکز تحقیقات آترواسکلروزیی