دکتر احمد تاج الدین

دکتر احمد تاج الدین

جراحي عمومي
atajeddin_md@yahoo.comبرنامه درمانگاه : سه شنبه 18 الی 19:30 ؛ چهارشنبه و پنج شنبه 17 الی 19

اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ درجه فوق تخصصی جراحی توراکس (قفسه سینه) از دانشگاه علوم پزشکی تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو هيئت علمي و استاديار گروه جراحي در بخش جراحي بيمارستان شريعتي