دكتر احمد علي نوربالا

دكتر احمد علي نوربالا

روانپزشكي
noorbala1@gmail.com

فارغ‌التحصيل رشته پزشكي و اخذ درجه تخصصي در رشته روانپزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران؛ عضو هيات علمي و دانشيار گروه روانپزشكي در بيمارستان روزبه؛ برنده جايزه رتبه دوم ششمين جشنواره تحقيقات علوم پزشكي رازي در زمينه بهداشت و تغذيه؛ مديرسئول مجله علمي پژوهشي دانشور،حكيم، پيام هلال،- Iranian Hospital Dubay 2؛ مجري طرح بررسي سلامت و بيماري در ايران؛ مسئول بهداري سپاه ؛ معاون درمان وزارتخانه؛ عضو و دبير هيات مركزي گزينش استاد وزارت فرهنگ ؛رئيس جمعيت هلال احمر