دكتر شاهرخ مرادي

دكتر شاهرخ مرادي

ارتوپدی
shahrokh_moradish@yahoo.comبرنامه درمانگاه : يكشنبه و سه شنبه 14 الي 16

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكي شيراز، اخذ درجه تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشكي ايران، گذراندن دوره اليزاروف در آلمان، انگليس و روسيه، گذراندن چندين دوره ارتوپدي كوتاه مدت
سوابق علمی – آموزشی
عضو انجمن ارتوپدي ايران، عضو انجمن اليزاروف، عضو انجمن POTA