دکتر بابک بهار

دکتر بابک بهار

خون و آنكولوژي
babak.bahar41@yahoo.com

بورد تخصصي بيماري هاي داخلي بورد فوق تخصصي آنكولوژي – هماتولوژي هيئت علمي دانشكاه علوم پزشكي تهران هيئت علمي بيمارستان بهمن و بيمارستان مهر