دکتر ستاره ممیشی

دکتر ستاره ممیشی

كودكان
alisharifianm.d@yahoo.com

ايشان تحصيلات عالي خود را در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه كرمان آغاز كرد و به سال 1368 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1371 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة كودكان از دانشگاه علوم پزشكي كرمان گرديد. سپس تحصيلات فوق‌تخصص خود را در رشتة عفوني كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1376 به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاد گروه كودكان در بخش عفوني كودكان بيمارستان مركز طبي كودكان مشغول به كار مي‌باشند.