دكترحسينعلي شريفيان

دكترحسينعلي شريفيان

گوش،حلق و بيني
alisharifianm.d@yahoo.com

فارغ التحصيل رشته گوش و حلق و بيني در سال 1354

فارغ التحصيل در رشته جراحي سرو گردن و بيني از كشورهاي انگستان، امريكا و استراليا

مدير گروه سابق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي