دکتر رضا ملک زاده

دکتر رضا ملک زاده

فوق تخصص گوارش
malek@ams.ac.ir

رتبه علمی:استاد ممتاز؛ زمینه پژوهشی: سرطان هاي دستگاه گوارش فوقاني ؛ مدیر گروه داخلی دانشکده پزشکی شیراز؛ مدیر گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران؛ رئیس دانشگاه شیراز معاون آموزشی دانشگاه شیراز؛ معاون آموزشی وزیر بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ رئیس بیمارستان شریعتی تهران؛ رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای کبد و گوارش؛ معاون تحقیقاتی فرهنگستان علوم پزشکی ایران و سردبیر مجله Archives of Iranian Medicine