دکترمحمد پیریایی

دکترمحمد پیریایی

كلينيك درد و بیهوشی
taheria@sina.tums.ac.ir-

سوابق تحصیلی :

فارق التحصیل پزشکی از دانشگاه اصفهان سال ۱۳۷۲ و تخصص  بیهوشی   ۱۳۷۶

را ه اندازی کلینیک درد بیمارستان بقیه اله از سال ۱۳۸۰   

سوابق علمی – آموزشی :

آموزش دوره درد   لیزر و scsاز المان و اسپانیا