دکتر محمدرضا عابدینی

دکتر محمدرضا عابدینی

رادیولوژی
dr.abedini@hotmail.com --

فوق تخصص :
فلوشیپ رادیولوژی اینترونشنال

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل فلوشیپ فوق تخصصی از دانشگاه پزشکی تهران

فارغ التحصیل دکتری تخصصی و عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز