محمد یوسف حیدری

محمد یوسف حیدری

داخلي قلب
my.heidari@gmail.comیکشنبه - سه شنبه

تخصص : قلب ، عروق و فشار خون

فوق تخصص :دوره تکمیلی از دانشگاه لندن

سوابق تحصیلی : دانشکده پزشکی تهران – دوره تکمیلی قلب از دانشکده لندن

سوابق علمی – آموزشی : هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق اجرایی : ریاست دانشکده پزشکی کرمام – ریاست بیمارستان شهید مدرس تهران