دکتر سید فخرالدین نور محمدی

دکتر سید فخرالدین نور محمدی

داخلي قلب
sf-moridani@hotmail.comشنبه 12-9 دوشنبه 14-12

تخصص : بورد تخصصی قلب و عروق

فوق تخصص : قلب و عروق

سوابق تحصیلی : استادیار دانشگاه شهید بهشتی

سوابق علمی – آموزشی : بورد تخصصی سال 71 شهید بهشتی

سوابق اجرایی : مسئول شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا 66 – معاون آموزشی دانشکده پزشکی زنجان - نماینده وزیر در هیات تخلفات استان گیلان، سال 66 - استادیار شهید بهشتی بیمارستان لقمان الدوله - رئیس هیت مدیره بیمارستان مدائن - مدیرعامل بیمارستان مدائن - رئیس بیمارستان بهمن و عضو هیت مدیره سال 87 تا90 - مدیرگروه قلب بیمارستان بهمن