دکتر حسن الله صادقی

دکتر حسن الله صادقی

داخلي, فوق تخصص ريه
sadeghi194@yahoo.comدوشنبه و پنج شنبه

سوابق تحصیلی :

دوره تکمیلی در فشار خون ریه، پیوند ریه و اقدامات تهاجمی ریه در دانشگاه تورونتو، کانادا، تورونتو 1397 و 1398
دوره ی تکمیلی در فشار خون ریه با پروفسور گالیه در بولونیا، ایتالیا، 1392
فوق تخصص ریه و ای سی یو، علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، 1381
تخصص داخلی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، 1373
پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، 1370

سوابق علمی – آموزشی :

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو انجمن فوق تخصصی ایران(ERS)
عضو انجمن فوق تخصصی اروپا
عضو انجمن فوق تخصصی امریکا (ATS)