دكتر رضا فاضل

دكتر رضا فاضل

داخلي قلب
Fazelclinic@gmail.com-

سوابق تحصیلی :
فوق تخصص قلب و عروق و اینترونشن از دانشگاه هاروارد آمریکا
سوابق علمی – آموزشی :
عضو هیأت علمی دانشگاه هاردوارد آمریکا
فوق تخصص : قلب وعروق-اينترونشنال قلب و عروق