دکترمحمدمهدی ادیب سرشکی

دکترمحمدمهدی ادیب سرشکی

خون و آنكولوژي
dradibs@yahoo.com-

سوابق تحصیلی بورد فوق تخصصی خون وسرطان بالغین از دانشگاه علوم پزشکی تهران سوابق علمی – آموزشی 9سال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان-7سال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران سوابق اجرایی معاونت آموزشی بخش خون و آنکولوژی بیمارستان فیروزگرتهران فوق تخصص خون و آنکولوژی