دکترغلامرضاکورکی

دکترغلامرضاکورکی

جراحي عمومي
drkooraky@yahoo.com-

سوابق علمی – آموزشی تدریس در دانشگاه آزاد تبریز سوابق اجرایی مسئول اتاق عمل و بخش های جراحی بیمارستان عالی نسب تبریز-رئیس بیمارستان امام خمینی سراب