دکتررضاکریمیان

دکتررضاکریمیان

جراحي عمومي
d-maziar@yahoo.com-

سوابق تحصیلی پزشکی عمومی فارق التحصیل مهر75دانشگاه قزوین-جراحی عمومی شهریور88دانشگاه تهران سوابق علمی – آموزشی 2سال هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک