دکتر مهرداد تاییدی

دکتر مهرداد تاییدی

جراحی پلاستيك
M.Taeidi@Gmail.com-

سوابق تحصیلی
بورد تخصصي جراحي عمومي پلاستيك و زيبايي