دکترمحمد فکور

دکترمحمد فکور

ارتوپدی

سوابق تحصیلی
فارق التحصیل از دانشگاه جند ی شاپور اهواز
فوق تخصص : گرایش آرتروسکوپی زانو
سوابق علمی – آموزشی
معاون پژوهشی دانشگاه جند ی شاپوراهواز-معاون دارو و درمان کشوری
سوابق اجرایی
رئیس بیمارستان امام خمینی و گلستان و سینا اهواز