دکتر محسن محمودی

دکتر محسن محمودی

ارتوپدی
yarigar@yahoo.com-

سوابق تحصیلی
فلوشیپ کالج بین المللی جراحان آمریکا
سوابق علمی – آموزشی
دانشیارسابق دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
سوابق اجرایی
معاون آموزش سابق دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران