دکتربابک سیاوشی

دکتربابک سیاوشی

ارتوپدی
siavashi@tums.ac.ir-

سوابق تحصیلی
فارق التحصیل از دانشگاه تهران-رتبه سوم بورد کشوری
سوابق علمی – آموزشی
دانشیار ارتوپدی دانشگاه تهران
فوق تخصص : هیپ و لگن