دکتر اکبر شاه محمدی

دکتر اکبر شاه محمدی

قلب كودكان
akbar.shahmohammadi.1327@gmail.com-

سوابق تحصیلی
MDو تخصص دانشگاه اصفهان-فوق تخصص مركز قلب شهيد رجايي تهران
سوابق علمی – آموزشی
استاد رشته قلب كودكان-عضو هيات بورد قلب كودكان كشور-
سوابق اجرایی
رييس بخش و مديرگروه قلب اطفال –دبير رشته قلب كودكان –رييس دانشگاه اصفهان-رييس مركز قلب شهيد رجايي