دکتر فریبا حیدری کهن

دکتر فریبا حیدری کهن

زنان

سوابق تحصیلی
مدرك تخصصي دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1377 –مدرك فلوشيپ نازايي دانشگاه تهران سال 1383
سوابق علمی – آموزشی
سابقه رياست بيمارستان لولاگر به مدت 10سال- سابقه كار در بيمارستان ايرانيان دبي به مدت 10 سال
سوابق اجرایی
عضو كميته مرگ ومير مادران باردار در دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 85 عضو شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران-فعاليت درزمينه لاپاراسكوپي/هيستروسكوپي/سقط مكرر / IVFوIUI