دکترفاطمه محمدنجار

دکترفاطمه محمدنجار

زنان
Gmail.com@fateme-

سوابق تحصیلی
برد تخصصي زنان وزايمان از دانشگاه تهران
سوابق علمی – آموزشی
5 سال هيئت علمي
سوابق اجرایی
مدبريت بيمارستان-مدير گروه زنان وزايمان 5 سال -25 سال سابقه كارزنان- سونوگرافي- لاپاراسكوپي-colposcopy