دكتر ليلا قضاتي

دكتر ليلا قضاتي

زنان
Lgh1354@gmail.com-

سوابق تحصیلی
بورد تخصصي از دانشگاه تهران – دوره تكميلي هيسروسكوپي از دانششگاه ايران و لاپاراسكوپي پيشرفته از دانشگاه تهران
سوابق علمی – آموزشی
عضو انجمن جراحي هاي كم تهاجمي زنان و مامايي - عضو انجمن سرطان زنان – عضو انجمن جراحي هاي كم تهاجمي