دکتر نوشین سنگول

دکتر نوشین سنگول

زنان

سوابق تحصیلی
رتبه اول كنكور پزشكي در كل ايران در سال 1362

سوابق علمی – آموزشی
هيئت علمي دانشگاه لرستان

سوابق اجرایی
24 سال سابق كاري