دکتر وحیده شوشی دزفولی

دکتر وحیده شوشی دزفولی

گوش،حلق و بيني
---دوشنبه ها 12-9

سوابق تحصیلی
فوق تخصص جراحي گوش و كاشت حلزون شنوايي
داراي بورد تخصصي جراحی گوش و حلق و بینی و سر و گردن 
سوابق علمی – آموزشی : هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي