دکتر حسين حسين نژاد

دکتر حسين حسين نژاد

جراحي قلب

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، اخذ درجه تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، اخذ درجه فوق تخصصی جراحی قلب و عروق از مرکز قلب شهید رجایی