توضیحات : پزشکانی که با علامت * مشخص شده اند، فعلا کلینیک تشریف نمی آورند. لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کلینک ها هماهنگ بفرمایید.

تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)روزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
ارتوپدیدکتر دریاباریشنبه(12-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریابارییکشنبه(12-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریدوشنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریسه شنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریچهارشنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدی*دکتر جزایریشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدکتر جزایری*دوشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدکتر جزایری*چهارشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدکتر مرادییکشنبه(16-14)---
ارتوپدیدکتر مرادیسه شنبه(16-14)---
ارتوپدیدکتر ابراهیم پوریکشنبه(19:30-16:30)---
ارتوپدیدکتر ابراهیم پورسه شنبه(19-16:30)---
ارتوپدیدکتر رمضان پور اصلدوشنبه(13-11)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر رمضان پور اصلسه شنبه(13-11)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر عمار سعیدیپنج شنبه(12-9 )
ارتوپدیدکتر زهتابیکشنبه(14-15)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر فکورپنج شنبه(14-17---
ارتوپدیدکتر محمودیشنبه(14-12)---
ارتوپدیدکتر عنایت الهی*یکشنبه(17-19)
ارتوپدیدکتر محمودیپنج شنبه(13:30-16)(فوق تخصص تعویض مفاصل لگن و )
ارتوپدی*دکترشرافت وزیریپنج شنبه(17:30-16)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتراصلانییکشنبه(12-14)(فوق تخصص شانه)
ارتوپدیدکتر پروینشنبه(15-17)
ارتوپدیدکتر پروینچهارشنبه(15-17)
جراحی ستون فقرات دکتر حبیب اله زادهدوشنبه(16-14)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر حبیب اله زادهچهارشنبه(13-11)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر ساداتسه شنبه(13-11)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی عمومیدکتر رزم آورشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوریکشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوردوشنبه(12-14)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورسه شنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورچهارشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر زریسفیشنبه(12-10)---
جراحی عمومیدکتر ناریشنبه(16:30-15)---
جراحی عمومیدکتر ناریپنج شنبه(16-14)---
جراحی عمومیدکتر کلانترمعتمدی (علیرضا)شنبه(18-16)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر ستایششنبه(19-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر کدخدایییکشنبه(14-12)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر کدخداییسه شنبه(14-12)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکترکدخداییپنج شنبه(12-10:30)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومی*دکتر عطریسه شنبه(16-14)---
جراحی عمومیدکتر تاج الدیندوشنبه(19-17)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینسه شنبه(17:30-19)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینچهارشنبه(19-17)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینپنج شنبه(19-17)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر کلانترمعتمدی (محمد رضا)چهارشنبه(؟-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهیکشنبه(7:45-8:30)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهدوشنبه(7-8)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهسه شنبه(7:45-8:30)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهچهارشنبه(7-8)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهپنج شنبه(7:30-8:30)---
جراحی عمومیدکتر کریمیانیکشنبه(13-11)---
جراحی عمومیدکتر کریمیانپنج شنبه(11:30-13)---
جراحی عمومیدکتر کورکی*یکشنبه(16:30-14:30)---
جراحی عمومیدکتر کورکی*دوشنبه(9-12)
جراحی عمومیدکتر کورکی*چهارشنبه(13-12)---
جراحی عمومی*دکتر کورکیپنج شنبه(8-10)---
جراحی عمومیدکتر معینی*دوشنبه(8-9)فلوشیپ پستان
گوش،حلق و بینیدکتر نادریسه شنبه(13-9)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نادرییکشنبه(18-14)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نراقی*شنبه(12-11)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریدوشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهیکشنبه(9-13)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهپنج شنبه(18-14)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانچهارشنبه( 13-9)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانپنج شنبه(13-9)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر شوشیدوشنبه(13-9)(فوق تخصص جراحی گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیشنبه(19-18)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیدوشنبه(19-18)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیچهارشنبه(19-14)---
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائیانسه شنبه(19:30-15)---
گوش،حلق و بینیدکتر مادرشاهیپنج شنبه(15-19)
کودکاندکتر عرب حسینیشنبه(11:30-13)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینییکشنبه(11:30-13)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیدوشنبه(11:30-13)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیسه شنبه(11:30-13)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیچهارشنبه(11:30-13)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیپنج شنبه(11:30-13)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر ممیشیدوشنبه(13-15)
کودکاندکتر ممیشی*چهارشنبه(13-16)(فوق تخصص عفونی)
کودکاندکتر یاریگرروششنبه(12-9:30)---
کودکاندکتر یاریگرروش*یکشنبه(12-9:30)---
کودکان*دکتر یاریگرروشدوشنبه(12-9:30)
کودکاندکتر یاریگرروش*سه شنبه(12-9:30)
کودکاندکتر یاریگرروشچهارشنبه(12-9:30)
کودکان*دکتر عزیزآهاریشنبه(14:30-19:30)---
کودکان*دکتر عزیزآهارییکشنبه(14:30-19:30)---
کودکاندکتر عزیزآهاری*سه شنبه(8:30-12:30)---
کودکان*دکتر عزیزآهاریچهارشنبه(14:30-19:30)---
کودکان*دکتر عزیزآهاریپنج شنبه(8:30-12:30)---
کودکاندکتر رادفر*یکشنبه(16-18)(فوق تخصص نوزادان)
روماتولوژیدکتر رضایی پورشنبه(15-13)---
روماتولوژیدکتر رضایی پور*دوشنبه(12-9)---
روماتولوژیدکتر سروش (محسن)یکشنبه( 13-14:30)---
روماتولوژیدکترغرویسه شنبه(15-13:30)---
زناندکتر لبافشنبه(10:30-12:30)---
زناندکتر پورزمانیشنبه(17-13)---
زناندکتر پورزمانیچهارشنبه(17-13)---
زناندکتر قضاتییکشنبه(12-9:30)---
زناندکتر قضاتیچهارشنبه(17-19)---
زناندکتر محمد نجاریکشنبه(17-14)---
زناندکتر محمد نجار*سه شنبه(17-14)---
زناندکتر غفارنژادیکشنبه(19:30-17 )(فلوشیپ نازائی لاپاراسکوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر غفارنژادسه شنبه(19:30-17 )(فلوشیپ نازائی لاپاراسکوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر سنگولدوشنبه(12-9)---
زناندکتر عارفی (سهیلا)شنبه(11-15(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر بهتاشپنج شنبه(12-8)(جراح و فوق تخصص سرطان های زنان)
زناندکتر عابدی اصلچهارشنبه(12-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر قلمبردوشنبه(12-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر محمدمیرزاییسه شنبه(17-13)---
زناندکتر نصیری (جمیله)سه شنبه(12-10)---
زناندکتر کاتبدوشنبه(19:30-15)---
زناندکتر کاظمیانچهارشنبه(12:30-11)---
زناندکتر ذنوبییکشنبه(17-13)---
زناندکتر ذنوبیپنج شنبه(12-8)---
زناندکتر بحرینیدوشنبه(14-17)---
زناندکتر بحرینیپنج شنبه(14:-17)
زناندكتر شيرازي*چهارشنبه(13-16)(پريناتالوژيست)
زناندکتر پردل شهریسه شنبه(12-10)---
زناندکتر پردل شهریچهارشنبه(19:30-17)---
زناندکتر فروتنیکشنبه(12:30-9:00)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر حیدری کهنشنبه(8:30-10:30)
زناندکتر حیدری کهنپنج شنبه( 17-13)(فلوشیپ نازایی)
روانپزشکیدکتر ناصحیدوشنبه(19-16:30)---
روانپزشکیدکتر نوربالاچهارشنبه(18-14)---
فوق تخصص روانپزشکی کودکاندکتر عصارهیکشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصابدکتر روئین تنیکشنبه(8-9)---
جراح مغز و اعصابدکتر علیمحمدییکشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصابدکتر شهسوارانیپنج شنبه(8-9:30)
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیسه شنبه(17-19)---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیپنج شنبه(15-17)---
جراح مغز و اعصابدکتر حاجی آبادیشنبه(7:30-9:30)
جراح مغز و اعصابدکتر حاجی آبادیچهارشنبه(9-11:30)---
جراح مغز و اعصابدکتر محسنی کبیردوشنبه(8-9:30)
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهشنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهپنج شنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانشنبه(18:30-16:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانیکشنبه(12-14)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیاندوشنبه(18-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانسه شنبه(13-11)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانچهارشنبه(14:30-12:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر موسوی*دوشنبه(11-9)
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر موسوی*چهارشنبه(11-9)
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیرییکشنبه(18-15)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریسه شنبه(19-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)*دکتر زمانیشنبه(12-14)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانیدوشنبه(8:30-10)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)شنبه(12-14)(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)یکشنبه(14-12)(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)دوشنبه(14-12)(17-18:30)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)سه شنبه(14-12)(18-19:30)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)چهارشنبه(12-14)(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)پنج شنبه(9-12)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*یکشنبه(10-17)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*سه شنبه(10-17)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*پنج شنبه(10-17)---
داخلی قلبدکتر نورمحمدیشنبه(9-12)---
داخلی قلبدکتر نورمحمدیدوشنبه(12-14)---
داخلی قلبدکتر کاظمی صالحدوشنبه(9-12)(16-18:30)---
داخلی قلبدکتر کاظمی صالحچهارشنبه(9-12)(16-18:30)---
داخلی قلبدکتر یوسفیشنبه(15-17)---
داخلی قلبدکتر یوسفییکشنبه(9-12)---
داخلی قلبدکتر یوسفیدوشنبه(15-17)---
داخلی قلبدکتر یوسفیسه شنبه(9-12)---
داخلی قلبدکتر یوسفیچهارشنبه(15-17)---
داخلی قلبدکتر آزادی*یکشنبه(14-18)---
داخلی قلبدکتر فاضلیدوشنبه(10-13)---
داخلی قلبدکتر فاضلیسه شنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر فاضلییکشنبه(10-12)
داخلی قلبدکتر خرازی(دکتر طباطبائی)شنبه(16:30-18:30)---
داخلی قلبدکتر خرازی(دکتر طباطبائی)دوشنبه(16-18)---
داخلی قلبدکتر خرازی(دکتر طباطبائی)چهارشنبه(8-9:30)---
داخلی قلب*دکتر علیزادهشنبه(8-10)---
داخلی قلب*دکتر علیزادهیکشنبه(18-15)---
داخلی قلب*دکتر علیزادهسه شنبه(19-16)---
داخلی قلب*دکتر صفیشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفی*دوشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفی*چهارشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)یکشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)*سه شنبه(9-11)
داخلی قلبدکتر مولودیشنبه(9-11)(13-15:30)
داخلی قلبدکتر مولودییکشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر مولودیسه شنبه(14:30-17:30)---
داخلی قلبدکتر مولودیپنج شنبه(9-11)---
داخلی قلبدکتر سروریاندوشنبه(18-16)---
داخلی قلبدکتر سروریانسه شنبه(13:30-15)
داخلی قلبدکتر قلیچیکشنبه(10-12)(14-16)
داخلی قلبدکتر قلیچسه شنبه(14-16)
داخلی قلبدکتر فاضلیکشنبه(10-12)
داخلی قلبدکتر فاضلچهارشنبه(13-15)
داخلی قلبدکتر هراتیشنبه (12-14) * (16:30-18:30)
داخلی قلبدکتر هراتییکشنبه (9-11) * (16-18)
داخلی قلبدکتر هراتیسه شنبه (9-11) * (16-18)
داخلی قلبدکتر هراتیچهارشنبه(16-18)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شیخ زاده*شنبه(8:30-9:30)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانیشنبه(10-12)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانییکشنبه(10-12)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهیکشنبه(15-19)(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهدوشنبه(14-18:30)(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر رجاییدوشنبه(10-12)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمسه شنبه(16-14 )---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمچهارشنبه(17-15)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر اسديشنبه(16-14)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر اسدیچهارشنبه(12-13:30)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورسه شنبه(10-11)(فلوشیپ جراحی آندوسکوپی کلیه و لاپاراسکوپی پیشرفته
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورپنج شنبه(11:30-9)(فلوشیپ جراحی آندوسکوپی کلیه و لاپاراسکوپی پیشرفته)
داخلیدکتر عرفانیشنبه(10-8)---
داخلیدکتر عرفانییکشنبه(15-13:30)---
داخلیدکتر عرفانیسه شنبه(16-13:30)---
داخلیدکتر عرفانیچهارشنبه(9-11)---
داخلیدکتر همایونیشنبه(13-10)
داخلیدکتر همایونیدوشنبه(13-10)---
داخلیدکتر صفرنژاد*یکشنبه(12-13)
داخلیدکتر صفرنژاد*سه شنبه(11-13)---
داخلیدکتر همایونیچهارشنبه(13-10)---
داخلیدکتر صفرنژاد*پنج شنبه(11-13---
داخلیدكتر زينب پژوهي*شنبه(13:30-15)
داخلیدكتر زينب پژوهي*سه شنبه(8:30-9:30)
عفونیدکتر اخوان زنجانییکشنبه(19-16:30)
عفونیدکتر اخوان زنجانی*سه شنبه(19-16:30)
جراحی قلبدکتر صدرخانلوشنبه(12-10)---
جراحی قلبدکتر صادقپوردوشنبه(19:30-18:30)
جراحی قلبدکتر صادقپورپنج شنبه(12:30-14)---
جراحی قلبدکتر حسین ن‍‍‍ژاد*سه شنبه(18_16)---
جراحی قلبدکتر بقائیدوشنبه(12:30-13:30)---
جراحی قلبدکتر کلانترمعتمدی (محمد حسن)سه شنبه(16-18)---
جراحی قلبدکتر کلانترمعتمدی (محمد حسن)چهارشنبه(14-16)---
جراحی قلبدکتر مرتاضیانسه شنبه(14-15)
جراحی قلبدکتر علیزاده قویدلشنبه(14-16)
جراحی قلبدکتر خاموشیسه شنبه(10-11)
جراحی کودکاندکتر نصیری (سید جواد)شنبه(19-18)---
جراحی کودکاندکتر نصیری (سید جواد)چهارشنبه(19-18)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داورییکشنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریدوشنبه(12-10)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریسه شنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریچهارشنبه(9-10)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر شاه محمدیشنبه(10-12)
فوق تخصص قلب کودکاندکتر شاه محمدیچهارشنبه(16:30-18)
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر یزدانیشنبه(8:30-9:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر یزدانیچهارشنبه(8:30-10)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر ملک زاده*شنبه(17-14)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر نیک پور شنبه(16-17:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صابرفیروزیچهارشنبه(15-13:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صابرفیروزییکشنبه(12:30-13:30)
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صالحی*دوشنبه(8:00-9:30)---
فوق تخصص ریهدکتر پاکنژاد*یکشنبه(18-16)---
فوق تخصص ریهدکتر پاکنژاد*چهارشنبه(18-16)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقی*دوشنبه(17-14)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقی*پنج شنبه(11-9)---
فوق تخصص ریه*دکتر یحیی پورشنبه(16-18)
فوق تخصص ریهدکتر یحیی پوریکشنبه(14-16)
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر محمدی *شنبه(12-13)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر پناهییکشنبه(12-11)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر نقوییکشنبه(17-16)---
چشم پزشکی ، اپتومتری*دکتر پرکارسه شنبه(11-12)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدی*شنبه(16-17:30)
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدی*چهارشنبه(12-10)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدی*پنج شنبه(13:30-12)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر برک پوردوشنبه(14-16)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر تاج پورسه شنبه(16-18)---
غدددکتر حیدریان*شنبه(19-16)---
غدددکتر حیدریانیکشنبه(19-16)---
غدددکتر حیدریانچهارشنبه(19-16)---
غدددکتر پژوهی (محمد)یکشنبه(10:30-8)---
غدددکتر پژوهی (محمد)*دوشنبه(8-9:30)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیشنبه(18:30-16:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیدوشنبه(15:00-17:00)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقی*چهارشنبه(14:30- 17:00)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقی*چهارشنبه(18:30- 16:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر طبیبان*یکشنبه(17-18)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر پیراسته*چهارشنبه(11-10)(فوق تخصص نفرولوژی)
جراح پلاستیکدکتر تاییدیدوشنبه(10-12)---
جراح پلاستیکدکتر تاییدیچهارشنبه(9-11)---
جراح پلاستیکدکتر گهرشناسانسه شنبه(19-17)(فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیمی)
پوستدکتر عاطفییکشنبه(15-17)---
پوستدکتر نبوی*سه شنبه(10:30-12:30)---
پوستدکتر منصوری*پنج شنبه(14-9)---
پوستدکتر نخعی زادهدوشنبه (9-11)
کلینیک درددکتر پیریاییسه شنبه(8-10)---
کلینیک درددکتر طاهریدوشنبه(16-14)---
کلینیک درددکتر عطائیپنج شنبه(11-12)
خون و آنکولوژیدکتر ادیبسه شنبه(18-19:30)---
خون و آنکولوژیدکتر بهار*سه شنبه(8-10)---
خون و آنکولوژیدکتر شازادسه شنبه(7:30-9)
خون و آنکولوژیدکتر شازادپنج شنبه(8-9:30)
خون و آنکولوژی*دکتر بهارپنج شنبه(13-11:30)
خون و آنکولوژیدکتر کاوهسه شنبه(15:30-17)
خون و آنکولوژیدکتر واعظیدوشنبه(14:30-16)
تغذیهدکتر توکلی (آزاده)سه شنبه(8-10)---
روانشناسی و مشاورهخانم یاریگرروش*یکشنبه(14- 17)---
روانشناسی و مشاورهدکتر سعدی پورپنج شنبه(15-17)دکترای روانشناسی
ادیومتریخانم دولتشاهیشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهییکشنبه(17-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیدوشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیسه شنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیچهارشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیپنج شنبه(14-9)---
گفتار درمانیرامین محسنیشنبه(16-14)گفتار،صدا وبلع
گفتار درمانیرامین محسنیچهارشنبه(16-14)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس مامایییکشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییدوشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییسه شنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییچهارشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییپنج شنبه(19-8)---
کلینیک سلامت جنسی*دکتر آقا محمدپورسه شنبه(19-20)---
کلینیک هیپوفیزدکتر حاجی آبادیشنبه(7:30-9:30)
پزشکی قانونیشنبه(16-18)---