• دکتر غلامرضا پورمند

   

  دکتر غلامرضا پورمند مديرعامل و رئيس بيمارستان

 •  

 

 • آقای حسن قاسمی

   

  آقای حسن قاسمی مدير داخلی
 • دکتر مریم موحد اصل

   

  دکتر مریم موحد اصلمسئول فنی
 •  

 •