نام مسئول گروه
افشين حجتي امور حقوقي
مهدی رحمتی انتظامات
مریم تیموری بهبود كيفيت
الهام کاوسی IT
رعنا اخوان پذيرش
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار
ساناز کریمی تغذيه
محسن بیاتی  حسابداري
خانم دکتر موحد بیمه و امور قراردادها
سميه شيباني دفتر رياست
فرخنده فرهمند ایمنی، بهداشت حرفه ای و دبیر بحران و بلایا
محمدرضا خوش نیاز فنی مهندسی و تاسیسات، خدمات پشتیبانی
مهناز جوادی نیا مدارك پزشكي
مجید کریمی مخابرات، امور عمومی 
سیده فاطمه میرنیازی منابع انساني
عاطفه شریعت مهندسي پزشكي