جمعي از مهندسين ساختمان سازي شركت سامسونگ در تاريخ 22 خرداد 96 از ساختمان بيمارستان بهمن  بازديد به عمل آوردند.