تومور بورد " معرفي بيماران جالب تروفوبلاستيك جفت" در تاريخ 04/09/1395 با سخنراني اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي از سراسر كشور برگزار شد

سركار خانم دكتر اميني مقدم به عنوان دبير علمي كنفرانس زحمات شايان ذكري را در اين زمينه انجام دادند.