در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، واحد بهداشت حرفه اي و بحران اين مركز اقدام به برگزاری مانور دورمیزی نحوه برخورد با بیماران عفونی واگیردار (کروناویروس) و بررسی اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع بیماری نمود.

در این مانور که روز شنبه مورخ 98/11/19 ساعت 14:00 در سالن کنفرانس این مرکز با حضور جانشین فرمانده حادثه بیمارستان جناب آقای دکتر رزم آور  و مدیریت محترم بیمارستان جناب آقای دکتر سیف برگزار گردید اعضا چارت فرماندهی حادثه این مرکز مروری بر طرح واکنش در شرایط اضطرار (EOP) داشته و در خصوص نحوه برخورد با بیماران عفونی واگیردار (کروناویروس) ، اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع بیماری و شرح وظایف واحدهای مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.